Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningAmersfoort

HuurwoningAmersfoort is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningAmersfoort, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningAmersfoort zijn verbonden. HuurwoningAmersfoort is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningAmersfoort beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningAmersfoort is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningAmersfoort worden aangeboden. HuurwoningAmersfoort garandeert niet dat de op HuurwoningAmersfoort aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningAmersfoort garandeert ook niet dat de op HuurwoningAmersfoort aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningAmersfoort garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningAmersfoort hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningAmersfoort is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningAmersfoort. U vrijwaart HuurwoningAmersfoort voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningAmersfoort.